Samples (Fri, Nov 26, 3:04 AM - Sat, Nov 27, 3:04 AM)