Samples (Fri, Nov 26, 4:31 AM - Sat, Nov 27, 4:31 AM)