Samples (Fri, Nov 26, 4:12 AM - Sat, Nov 27, 4:12 AM)